Agnatha

Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911

Synonymy list
1837     Trionyx spinosus — Kutorga, pp. 12, fig. IV 11
1895     Psammosteus arenatus — Woodward, pp. 39
1902     Psammosteiden — Jaekel, pp. 105
1908     Psammosteus arenatus : Woodward, 1895 — Goodrich, pp. 774, fig. 43:4
1911     Pycnosteus imperfectus n. sp. — Preobrazhensky, pp. 27-28, fig. 1:6
1911     Pycnosteus palaeformis n. sp. — Preobrazhensky, pp. 21-27, fig. 1:1-5
1930     Pycnosteus palaeformis Preobr. (pars) — Gross, pp. 5,11, 13
1930     Pycnosteus ? — Gross, pp. 13
1931     Pycnosteus palaeformis Preobr. — Obruchev, pp. 94
1933     Pycnosteus palaeformis Preobr. (pars) — Gross, pp. 13, fig. II fig 22,23
1933     Psammolepis (Pycnosteus) imperfecta Preobr. — Gross, pp. 12-13
1935     Pycnosteus palaeformis (pars) — Gross, pp. 12-16, fig. II 1
1940     Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911 — Obruchev, pp. 768, fig. text fig. 1d and3
1940     Schizosteus (?) imperfectus Preobrazhensky, 1911 — Obruchev, pp. 767
1940     Schizosteus? imperfectus — Obruchev, pp. 767
1947     Pycnosteus palaeformis Preobrajenski — Obruchev, pp. 196, fig. L 4
1956     Pycnosteus imperfectus (Obruchev) — Mark, pp. 74-76, fig. 1a, 2a
1956     Pycnosteus palaeformis Preobr. — Mark, pp. 76-77, fig. I 1; II 1, text fig. 1b, 2b, 3a
1956     Pycnosteus imperfectus (Preobr) — Mark, pp. 33, fig. 3a
1961     Pycnosteus palaeformis Preobr. — Mark, pp. 33, fig. text fig. 3a
1964     Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911 — Obruchev, fig. text fig. 48,49
1964     Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911 — Halstead Tarlo, fig. III 1,3, text fig. 7
1965     Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911 — Obruchev & Mark-Kurik, pp. 135, fig. XXV 1-3;
1965     Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911 — Halstead Tarlo, pp. 69, fig. XVIII 2, text fig. 16
1965     Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911 — Novitskaya, pp. 260, fig. text fig. 202
1968     Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911 — Obruchev & Mark-Kurik, fig. text fig. 1, 2b
2000     Pycnosteus palaeformis Preobr. — Mark-Kurik, pp. 314
2001     Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911 — Moloshnikov, pp. 73, fig. text fig. 1-6
2004     Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911 — Novitskaya, pp. 178, fig. 104
2011     Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911 — Ivanov & Lebedev, fig. text fig 10B,10C
2014     Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911 — Glinskiy, pp. 981, fig. 2:1-4; 3:1-3
Selection of related publications
Preobrazhensky, B. V. 1967. The significance of the zonal phenomena in Tabulate coral skeleton. Paleontologicheski Zhurnal , 3, 3-8.
Obruchev, D. V., Mark-Kurik, E. J. (eds) 1965. Devonian psammosteids (Agnatha, Psammosteidae) of the USSR.
Mark, E. J. 1956. On Genus Pycnosteus (Psammosteidae, Agnatha). ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused I, 74-88.