Brachiopoda

Eosiphonotreta verrucosa (Eichwald, 1840)

Type specimen data
, () ()
Synonymy list
1840     Terebratula verrucosa m. — Eichwald, pp. 165
1840     Terebratula verrucosa m. — Eichwald, pp. 140-141
1845     Siphonotreta verrucosa — Verneuil, pp. 287, fig. Pl. 1, figs14a-c
1848     Siphonotreta verrucosa Vern. — Kutorga, pp. 266, fig. Taf. VII, fig. 1
1856     Siphonotreta (Terebratula) verrucosa — Eichwald, pp. 451
1857     Siphonotreta (Terebratula) verrucosa — Eichwald, pp. 118
1860     Siphonotreta verrucosa m. — Eichwald, pp. 916
1969     Siphonotreta verrucosa (Eichwald, 1840) — Gorjansky, pp. 87-88, fig. 15:1,2
1973     Siphonotreta cf. verrucosa (Eichwald, 1840) — Biernat, pp. 107, fig. 30:1-5
2000     Eosiphonotreta verrucosa (von Eichwald) — Holmer & Popov, pp. 143, fig. 78:4a-h
Selection of related publications
Holmer, L. E., Popov, L. E. 2000. Class Lingulata. Treatise on Invertebrate Paleontology, part H Brachiopoda, pp. 30-146.
Gorjansky, V. J. 1969. Bezzamkovye brahiopody kembrijskih i ordovikskih otloženij severo-zapada Russkoj platformy.
References based on distribution