Brachiopoda

Eosiphonotreta acrotretomorpha (Gorjansky, 1969)

Type specimen data
, () ()
Synonymy list
1969     Siphonotreta acrotretomorpha sp. nov. — Gorjansky, pp. 85, fig. 14:6-9
1982     Eosiphonotreta acrotretomorpha (Goryanskij) — Havlicek