Brachiopoda

Schizambon esthonia Walcott, 1912

Type specimen data
, () ()
Synonymy list
1912     Schizambon ? esthonia sp. nov. — Walcott, pp. 622, fig. 84:4