Brachiopoda

Schizambon ovalis Goryanskij, 1969

Type specimen data
CNIGR Musem, St.Pete 216/9960 , () ()
Synonymy list
1969     Schizambon ovalis sp. nov. — Goryanskij, pp. 93, fig. 18:1