Brachiopoda

Semitreta magna (Goryansky, 1969)

Type specimen data
, () ()
Synonymy list
1969     Torynelasma? magnum sp. nov. — Goryansky, pp. 72, fig. 12:12-14
1994     Semitreta? aff magna — Popov & Holmer
Selection of related publications
Gorjansky, V. J. 1969. Bezzamkovye brahiopody kembrijskih i ordovikskih otloženij severo-zapada Russkoj platformy.
References based on distribution