Brachiopoda

Keyserlingia reversa (Verneuil, 1845)

Type specimen data
, () ()
Synonymy list
1845     Orbicula reversa sp. nov. — Verneuil, pp. 289, fig. 19:2a
1989     Keyserlingia reversa (de Verneuil) — Popov et Khazanovitch, pp. 132, fig. 4:3; 10:18; 12:1-6
1993     Keyserlingia reversa (de Verneuil, 1845) — Puura & Holmer, pp. 227, fig. 6
2000     Keyserlingia reversa (Verneuil, 1845) — Holmer & Popov, pp. 132, fig. 73:2a-e