Ostracoda

Aechminidae Bouček, 1936

Selection of related publications
Meidla, T. 2007. Ostracods from the Upper Ordovician Borenshult fauna, Sweden. GFF 129, 2, 123-132. DOI:10.1080/11035890701292123
Meidla, T. 1996. Late Ordovician Ostracodes of Estonia. Fossilia Baltica 2.
Nõlvak, J., Meidla, T., Uutela, A. 1995. Microfossils in the Ordovician erratic boulders from Southwestern Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland 67, 2, 3-26. DOI:10.17741/bgsf/67.2.001
Sidaravičiene, N. 1992. Ordovician ostracods of Lithuania.
Abushik, A., Sarv, L. 1983. Ostracodes from the Moldovo Stage of Podolia. Lower Paleozoic paleontology of Baltics and Podolia, pp. 101-134.
Schallreuter, R. 1981. Ordovician ostracodes from Baltoscandia. GFF 103, 1, 61-71. DOI:10.1080/11035898109455206
Gailite, L. K. 1970. Ostracodes from the Kuldiga member of the Upper Ordovician of Latvia. Palaeontology and stratigraphy of the Baltic and Byelorussia. Number II, pp. 19-31.
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigrafiâ, fauna i usloviâ obrazovaniâ silurijskih porod Srednej Pribaltiki.
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
Abushik, A. F., Ljubimova, P. S., Mandelstam, M. I., Neckaja, A. I., Pozner, V. M., Polenova, E. M., Samoilova, R. B., Smirnova, R. F., Schneider, G. F., Tilkina, K. F. 1958. Novye rody i vidy ostrakod. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) 115, 232-287(301). Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod, pp. 232-287(301).