Family

Aechminidae Bouček, 1936

Selection of related publications
Meidla, T. 2007. Ostracods from the Upper Ordovician Borenshult fauna, Sweden. GFF 129, 2, 123-132. DOI:10.1080/11035890701292123
Meidla, T. 1996. Late Ordovician Ostracodes of Estonia. Fossilia Baltica 2. pp. 1-222. Tartu University Press.
Nõlvak, J., Meidla, T., Uutela, A. 1995. Microfossils in the Ordovician erratic boulders from Southwestern Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland 67, 2, 3-26. DOI:10.17741/bgsf/67.2.001
Sidaravičiene, N. 1992. Ordovician ostracods of Lithuania. pp. 1-252. LitNIIGRI.
Abushik, A., Sarv, L. 1983. Ostracodes from the Moldovo Stage of Podolia. Lower Paleozoic paleontology of Baltics and Podolia, pp. 101-134. ENSV Teaduste Akadeemia.
Schallreuter, R. 1981. Ordovician ostracodes from Baltoscandia. GFF 103, 1, 61-71. DOI:10.1080/11035898109455206
Gailite, L. K. 1970. Ostracodes from the Kuldiga member of the Upper Ordovician of Latvia. Palaeontology and stratigraphy of the Baltic and Byelorussia. Number II, pp. 19-31. Mintis.
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigrafiâ, fauna i usloviâ obrazovaniâ silurijskih porod Srednej Pribaltiki. pp. 1-304. Zinatne.
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103. Nedra.
Abushik, A. F., Ljubimova, P. S., Mandelstam, M. I., Neckaja, A. I., Pozner, V. M., Polenova, E. M., Samoilova, R. B., Smirnova, R. F., Schneider, G. F., Tilkina, K. F. 1958. Novye rody i vidy ostrakod. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) 115, 232-287(301). Gosgeoltehizdat.
Loading...