Echinodermata

Tetragonocrinus pygmaeus (Eichwald, 1860)

Synonymy list
1861     Goniaster pygmaeus — Eichwald, pp. 188
1964     Tetragonocrinus pygmaeus (Eichwald), 1860 — Yeltyschewa, pp. 65, fig. I 8-14; IV 18,19
1986     Tetragonocrinus pygmaeus (Eichwald), 1860 — Hynda, pp. 77
1988     Tetragonocrinus pygmaeus (Eichwald 1960) — Stukalina, fig. 1:1-5
1988     Tetragonocrinus pygmaeus (Eichwald, 1860) — Stukalina, fig. I 1-5
1988     Tetragonocrinus pygmaeus (Eichwald, 1860) — Rozhnov, pp. 75, fig. VI 1-10
1990     Tetragonocrinus pygmaeus (Eichwald) — Donovan, pp. 294
2000     Tetragonocrinus pygmaeus Eichwald, 1860) — Stukalina, pp. 55, fig. I 6-9
Selection of related publications
Rozhnov, S. V. 1988. Morfologiâ i sistematičeskoe položenie nižneordovikskih morskih lilij. Paleontologicheski Zhurnal , 2, 67-79.
Yeltyscheva, R. S. (Yeltyschewa, R. S.) 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82.