Echinodermata

Maennilicrinus concinnus Rozhnov, 1988

Synonymy list
1988     Maennilicrinus concinnus Rozhnov, sp. nov. — Rozhnov, pp. 77, fig. VII 6
2000     Maennilicrinus concinnus — Stukalina, pp. 55
Selection of related publications
Rozhnov, S. V. 1988. Morfologiâ i sistematičeskoe položenie nižneordovikskih morskih lilij. Paleontologicheski Zhurnal , 2, 67-79.
References based on distribution