Echinodermata

Putilovocrinus fundatus Rozhnov, 1988

Synonymy list
1988     Putilovocrinus fundatus Rozhnov sp. nov — Rozhnov, pp. 78, fig. VI 11
2000     Putilovocrinus fundatus — Stukalina, pp. 55
Selection of related publications
Rozhnov, S. V. 1988. Morfologiâ i sistematičeskoe položenie nižneordovikskih morskih lilij. Paleontologicheski Zhurnal , 2, 67-79.
References based on distribution