Echinodermata

Baltocrinus hrevicaensis (Yeltyschewa, 1966)

Synonymy list
1926     Pentacrinus priscus — Teichert, pp. 524, fig. 1
1966     Cyclopentagonalis hrevitsaensis Yeltyschewa, sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 63, fig. II 11-14
1979     Baltocrinus hrevicaensis (Yeltyschewa, 1966) — Stukalina, pp. 93
1988     Baltocrinus hrevicaensis (Yeltyschewa, 1966) — Stukalina, fig. 6:12
2000     Baltocrinus hrevicaensis (Yeltyschewa, 1966) — Stukalina, fig. IV 13-14
Selection of related publications
Stukalina, G. A. 1979. A new family of Ordovician crinoids. Paleontologicheski Zhurnal 4, 89-95.
Yeltyscheva, R. S. 1966. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (srednij ordovik). Voprosy paleontologii V, 53-70.