Echinodermata

Baltocrinus decorus (Kutorga, 1846)

Synonymy list
1988     Baltocrinus decorus (Kutorga, 1846) — Stukalina, fig. 6:13
2000     Baltocrinus decorus (Kutorga, 1846) — Stukalina, fig. III 15
Selection of related publications
Stukalina, G. A. 1986. Zakonomernosti istoričeskogo razvitiâ krinoidej v rannem i srednem paleozoe SSSR.
References based on distribution