Ostracoda

Aechmina molengraaffi Botke, 1916

Synonymy list
1958     Aechmina cornuta — Neckaja, pp. 245, fig. 2:4
1964     Aechmina molengraffi Botke — Martinsson, pp. 155, fig. 14B
1967     Aechmina molengraaffi Botke, 1916 — Gailite, pp. 91-92, fig. 1:2a-b
Selection of related publications
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigrafiâ, fauna i usloviâ obrazovaniâ silurijskih porod Srednej Pribaltiki.
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
References based on distribution