Species

Dentiferocrinus coronoideus Yeltyschewa, 1975

Synonymy list
1975     Dentiferocrinus coronoideus Yeltyschewa, sp. nov. — Yeltyschewa , pp. 132, fig. I 6-8
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1975. Krinoidei pograničnyh sloev ordovika i silura Podolii. Voprosy paleontologii VII, 124-144. Izdatel'stvo Leningradskiogo Universiteta.
Classification
References based on distribution