Species

Silenis kaugatomus Neckaja, 1958

Synonymy list
1958     Silenis kaugatomus Neckaja, sp. n. — Neckaja , pp. 371, fig. 3:18
Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1958. Novye vidy i rody ostrakod iz ordovika i silura severo-zapada Russkoj platformy. Trudy VNIGRI 115, 349-373.
References based on distribution