Ostracoda

Aechmina bovina Jones, 1887

Synonymy list
1887     Aechmina bovina sp. n. — Jones, pp. 412
1966     Aechmina aff. bovina Jones — Neckaja, pp. 26, fig. 4:4
Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
References based on distribution