Ostracoda

Aechmina acommunis Neckaja, 1966

Synonymy list
1966     Aechmina acommunis Neckaja sp. — Neckaja, pp. 27, fig. 4:3
Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
References based on distribution