Bryozoa

Revalotrypa eugeniae Gorjunova, 1988

Synonymy list
1988     Revalotrypa eugeniae Gorjunova, sp. nov. — Gorjunova, pp. 35, fig. III 1
1992     Revalotrypa eugeniae Gorjunova, 1988 — Gorjunova, pp. 101
2011     Revalotrypa eugeniae Gorjunova, 1988 — Koromyslova, pp. 947
Selection of related publications
Gorjunova, R. V., Koromyslova, A. V. 2008. A new genus of the Arenigian bryozoans, Lynnopora, and its systematic position in the family Revalotrypidae Gorjunova, 1988. Paleontological Journal 42, 5, 491-499. DOI:10.1134/S0031030108050043
Gorjunova, R. V. 1988. Systematics of genus Revalotrypa (Bryozoa). Paleontologicheski Zhurnal 1988, 2, 31-36.
References based on distribution