Trilobita
Genus

Eokosovopeltis Přibyl et Vanek, 1971