Bryozoa

Hemiphragma priscum Pushkin, 1999

Synonymy list
1986     Dittopora annulata (Eichwald) — Modzalevskaya, fig. 1: 10-11
1986     Dittopora clavaeformis Dybowski — Modzalevskaya, fig. 1:3-5
1999     Hemiphragma priscum Pushkin, sp. nov. — Pushkin et Popov, pp. 184, fig. 1:7; 2:5-7, text fig. 8
2011     Hemiphragma priscus Pushkin, 1999 — Koromyslova, pp. 947
Selection of related publications
Pushkin, V. I., Popov, L. E. 1999. Early Ordovician bryozoans from north-western Russia. Palaeontology 42, 1, 171-189. DOI:10.1111/1475-4983.00067