Bryozoa

Astroviella porosa (Dybowski, 1877)

Synonymy list
1877     Trachypora porosa, n. sp. — Dybowski, pp. 41, fig. III 4,4a
1877     Dianulites elegantulus (Schmidt) — Dybowski, pp. 35, fig. I 10
1877     Orbipora arborescens — Dybowski, pp. 64, fig. II 8
1878     Trachypora porosa, n. sp. — Dybowski, pp. 41, fig. Tab. 3:4, 4a
1970     Trematoporina porosa (Dybowski), 1877 — Astrova, pp. 20, fig. VIIII 3
1970     Trematoporina porosa (Dybowski) — Astrova & Kopaevich, pp. 133, fig. table 14
1990     Astroviella porosa (Dybowski, 1877) — Pushkin et al., pp. 93, fig. XXXIV 3
Selection of related publications
Astrova, G. G., Kopaevich, V. G. 1970. Bryozoa. The Silurian of Estonia, pp. 130-140.
Astrova, G. G. 1970. Novye silurijskie i rannedevonskie mšanki cistoporata i trepostomata Èstonii i Podolii. Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov, pp. 7-22.
Dybowski, W. 1877. Die Chaetetiden der ostbaltischen Silur-formation.