Bryozoa

Revalotrypa krestensis Koromyslova, 2008

Synonymy list
2008     Revalotrypa krestensis Koromyslova, sp. nov. — Koromyslova, pp. 496, fig. 6:1
2009     Revalotrypa krestensis Koromyslova, 2008 — Koromyslova, pp. 155, fig. 3a
2011     Revalotrypa krestensis Koromyslova, 2008 — Koromyslova, pp. 915, fig. 1:1-2;2:1-3
Selection of related publications
Koromyslova, A. V. 2011. Bryozoans of the Latorp and Volkhov horizons (Lower-Middle Ordovician) of the Leningrad Region. Paleontological Journal 45, 8, 887-980. DOI:10.1134/S0031030111080028
Gorjunova, R. V., Koromyslova, A. V. 2008. A new genus of the Arenigian bryozoans, Lynnopora, and its systematic position in the family Revalotrypidae Gorjunova, 1988. Paleontological Journal 42, 5, 491-499. DOI:10.1134/S0031030108050043