Bryozoa

Lynnopora Gorjunova et Koromyslova, 2008

Selection of related publications
Gorjunova, R. V., Koromyslova, A. V. 2008. A new genus of the Arenigian bryozoans, Lynnopora, and its systematic position in the family Revalotrypidae Gorjunova, 1988. Paleontological Journal 42, 5, 491-499. DOI:10.1134/S0031030108050043