Bryozoa

Lynnopora lunata Gorjunova et Koromyslova, 2008

Synonymy list
2008     Lynnopora lunata Gorjunova et Koromyslova, sp. nov. — Koromyslova, pp. 498, fig. 6:2
2011     Lynnopora lunata Gorjunova et Koromyslova, 2008 — Koromyslova, pp. 919, fig. 5:2
Selection of related publications
Gorjunova, R. V., Koromyslova, A. V. 2008. A new genus of the Arenigian bryozoans, Lynnopora, and its systematic position in the family Revalotrypidae Gorjunova, 1988. Paleontological Journal 42, 5, 491-499. DOI:10.1134/S0031030108050043