Brachiopoda

Rowellella rugosa Gorjansky, 1969

Synonymy list
1969     Rowellella rugosa Gorjansky, sp. nov. — Gorjansky, pp. 48, fig. 8, text fig. 4-7
2000     Rowellella rugosa Gorjansky — Holmer & Popov, pp. 65, fig. 27:3e-g
Selection of related publications
Gorjansky, V. J. 1969. Bezzamkovye brahiopody kembrijskih i ordovikskih otloženij severo-zapada Russkoj platformy.
References based on distribution