Brachiopoda

Ectenoglossa lata (Pander, 1830)

Synonymy list
1830     Lingula lata — Pander, pp. 61, fig. 3.18
1860     Lingula lata — Eichwald, pp. 918
1861     Lingula lata — Eichwald, pp. 268
1969     Ectenoglossa lata (Pander, 1830) — Gorjansky, pp. 45, fig. 7:5,6
1990     "Ectenoglossa" lata (Pander, 1830) — Holmer, pp. 16
Selection of related publications
Gorjansky, V. J. 1969. Bezzamkovye brahiopody kembrijskih i ordovikskih otloženij severo-zapada Russkoj platformy.
References based on distribution