Brachiopoda

Gonambonites inflexus Pander, 1830

Synonymy list
1830     Gonambonites latissima sp. nov. — Pander, pp. 77, fig. pl. 15: 2a-d
1830     Gonambonites inflexa sp. nov. — Pander, pp. 77, fig. pl. 15: 3a-d
1830     Gonambonites transversa sp. nov. — Pander, pp. 78, fig. pl. 15: 4a-d
1830     Gonambonites tetragona sp. nov — Pander, pp. 78, fig. pl. 20: 6a-d
1845     Orthis inflexa sp. nov. — Verneuil, pp. 198, fig. pl. 11: 6a-e
1877     Orthisina inflexa Pander — Pahlen, pp. 28, fig. pl. 3: 1a-c, 2, 3
1934     Progonambonites inflexus (Pander) — Öpik, pp. 140
1949     Progonambonites inflexus (Pander, 1830) — Lesnikova, pp. 212, fig. pl. 41: 1-22b; pl. 42: 1-9; 44: 13
1960     Progonambonites inflexus (Pander, 1830) — Alichova, fig. pl. 18: 12-14
1963     Progonambonites inflexus (Pander) — Rubel, pp. 96-98