Brachiopoda

Christiania oblonga (Pander, 1830)

Type specimen data
, () ()
Synonymy list
1830     Plectambonites oblinga sp. nov — Pander, pp. 92, fig. 19: 10
1949     Christiania oblonga (Pander, 1830) — Lesnikova, pp. 216, fig. 39: 15-17
1954     Christiania oblonga (Pander, 1830) — Sokolskaja, pp. 74, fig. 4: 17, 18
1954     Christiania oblonga (Pander, 1830) — Alichoa, pp. 14, fig. 4: 3-5
1957     Christiania oblonga (Pander, 1830) — Spjeldnaes, pp. 122, fig. 5: 17-22, 6: 14
1969     Christiania oblonga (Pander) — Alichova, pp. 61-62, fig. pl. 10: 6-11