Brachiopoda

Palaeoneumania erecta (Pander, 1830)

Type specimen data
? , ()
Synonymy list
1830     Gonambonites erecta sp. nov. — Pander, pp. 79, fig. 16B: 10
1994     Neumania erecta (Pander, 1830) — Rubel et Popov, pp. 199-200, fig. 1:17; 2: 3-8