Brachiopoda

Pahlenella trigonula (Eichwald, 1840)

Type specimen data
? ,
Synonymy list
1840     Orthis trigonula m. — Eichwald, pp. 148
1840     Orthis trigonula m. — Eichwald, pp. 171
1960     Pahlenella trigonula (Eichwald, 1840) — Alichova, fig. 19: 8-9
2000     Pahlenella trigonula (von Eichwald, 1840) — Rubel et Wright, pp. 704, fig. 505, 1a-d