Brachiopoda

Oepikites macilentus Khazanovitch et Popov, 1984

Type specimen data
CNIGR 29/11984 , () ()
Synonymy list
1984     Oepikites macilentus sp nov., Khazanovitch et Popov — Khazanovitch et Popov, pp. 40, fig. Pl. 3:1-8
1989     Oepikites macilentus Khazanovitch et Popov, 1984 — Popov et Khazanovitch, pp. 109, fig. Pl. 3:1-5, 7
Selection of related publications
Puura, I. 1996. Lingulate brachiopods and biostratigraphy of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Baltoscandia. Doctoral Thesis, pp. 1-214.
Khazanovich, K. K., Popov, L. E., Melnikova, L. M. 1984. Bezzamkovye brahiopody, ostrakody (bradoriidy) i hiolitel'minty iz sablinskoj svity Leningradskoj oblasti. Paleontologicheski Zhurnal 4, 33-47.
References based on distribution