Brachiopoda

Streptis monilifera (McCoy, 1846)

Type specimen data
, () ()
Synonymy list
1846     Producta monilifera — M´Coy, pp. 25, fig. pl. 3: 3
1869     Triplesia? monilifera (M´Coy) — Davidson, pp. 200, fig. pl. 25: 3-5
1960     Streptis monilifera (M´Coy) — Wright, pp. 259, fig. pl. 1: 7,16-17
1978     Streptis monilifera (M´Coy) — Cocks, pp. 89
1984     Streptis monilifera (McCoy, 1846) — Rubel et al., pp. 11