Brachiopoda

Oepikites koltchanovi Khazanovitch et Popov, 1984

Type specimen data
CNIGR Musem, St.Pete 30/11916 , , ()
Synonymy list
1984     Oepikites koltchanovi Khazanovitch et Popov, sp. nov. — Khazanovich et al., pp. 45, fig. 3:9-13
1989     Oepikites koltchanovi Khazanovitch et Popov, 1984 — Popov & Khazanovitch, pp. 109, fig. Pl. 2:8-11, 17
Selection of related publications
Khazanovich, K. K., Popov, L. E., Melnikova, L. M. 1984. Bezzamkovye brahiopody, ostrakody (bradoriidy) i hiolitel'minty iz sablinskoj svity Leningradskoj oblasti. Paleontologicheski Zhurnal 4, 33-47.
References based on distribution