Brachiopoda

Oepikites koltchanovi Khazanovitch et Popov, 1984

Type specimen data
CNIGR Musem, St.Pete 30/11916 , , ()
Synonymy list
1984     Oepikites koltchanovi Khazanovitch et Popov, sp. nov. — Khazanovich et al., pp. 45, fig. 3:9-13
Selection of related publications
Puura, I. 1996. Lingulate brachiopods and biostratigraphy of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Baltoscandia. Doctoral Thesis, pp. 1-214.
Khazanovich, K. K., Popov , L. E., Melnikova, L. M. 1984. Bezzamkovye brahiopody, ostrakody (bradoriidy) i hiolitel'minty iz sablinskoj svity Leningradskoj oblasti. Paleontologicheski Zhurnal 4, 33-47.
References based on distribution