Brachiopoda

Lingulella nitida Gorjansky, 1969

Type specimen data
CNIGR Musem, St.Pete 70/9960 , () ()
Synonymy list
1969     Lingulella Lingulella) (?) nitida sp. nov. — Gorjansky, pp. 36, fig. 5:4
Selection of related publications
Gorjansky, V. J. 1969. Bezzamkovye brahiopody kembrijskih i ordovikskih otloženij severo-zapada Russkoj platformy.
References based on distribution