Brachiopoda

Expellobolus tetragonus (Gorjansky, 1969)

Type specimen data
CNIGR Musem, St.Pete 68/9960 , () ()
Synonymy list
1969     Lingulella (Lingulella) tetragona sp. nov. — Gorjansky, pp. 35, fig. 5:1-3
Selection of related publications
Gorjansky, V. J. 1969. Bezzamkovye brahiopody kembrijskih i ordovikskih otloženij severo-zapada Russkoj platformy.
References based on distribution