Brachiopoda

Ingria holtedahli Öpik, 1939

Synonymy list
1939     Ingria holtedahli sp. nov. — Öpik, pp. 128, fig. pl. 4: 3, 5-9