Brachiopoda

Gonambonites volborthi (Pahlen, 1877)

Synonymy list
1877     Orthisina inflexa volborthi — Pahlen, pp. 30, fig. Pl. 3: 4a-5
1932     Estlandia volborthi (Pahlen) — Schuchert & Cooper, pp. 115
1934     Progonambonites volborthi (Pahlen) — Öpik, pp. 141, fig. pl. 33: 1a-1c