Brachiopoda

Anchigonites heintzi Öpik, 1939

Synonymy list
1939     Anchigonites heinzi n. sp. — Öpik, pp. 137-138, fig. pl. 4: 1-2
2018     Anchigonites heinzi Öpik, 1939 — Madison, pp. 591, fig. 7A, B