Brachiopoda

Protochonetes stonishkensis (Rybnikova, 1967)

Synonymy list
1967     Strophochonetetes stonishkensis (Pašk., 1958, nom. msc) — Rybnikova in Gailite et al., pp. 198, fig. XXII 1-3
1984     Protochonetes stonishkensis (Rybnikova, 1967) — Rubel et al., pp. 16
Selection of related publications
. .
References based on distribution
  • 971 - 1030