Brachiopoda

Hemipronites transversa (Pander, 1830)

Synonymy list
1954     Ladogiella transversa (Pander, 1830) — Alichova, pp. 14, fig. pl. 4: 1-2
1969     Ladogiella transversa (Pander) — Alichova, pp. 28-29, fig. pl. 2: 9-10