Brachiopoda

Meristina podolica (Nikiforova, 1954)

Type specimen data
CNIGRI 2628/6805 , () ()
Synonymy list
1899     Whitfieldella tumida Dalman, 1828 — Wenjukow, pp. 141, fig. pl. 2: 13, 14
1954     Meristella? podolica sp. nov. — Nikiforova, pp. 154, fig. pl. 18: 6-10
1970     Meristina cf. tumida (Dalman, 1828) — Rubel, pp. 47-48, fig. , pl. 26, figs 6-10; non figs 1-5, 11 (see Modzale
1984     Meristina podolica Nikiforova, 1954 — Rubel et al., pp. 29
1985     Meristina podolica (Nikiforova, 1954) — Modzalevskaya, pp. 48-49, fig. , pl. 1: 1; pl. 12: 29-32, pl. 13:7-12; text-fig.
Selection of related publications
Modzalevskaya, T. L. 1985. Brahiopody silura i rannego devona Evropejskoj časti SSSR. Otrâd Athyridida.