Brachiopoda

Eospirigerina porkuniana Rubel, 1970

Type specimen data
GIT 130-98 , () ()
Synonymy list
1967     Zygospira (Zygospirella) duboisi — Rybnikova, pp. 204, fig. pl. 23: 5-6
1970     Spirigerina (Eospirigerina) porkuniana (Jaanusson in coll.) — Rubel, pp. 30-32, fig. pl. 14: 16-27, pl. 15: 11-17, 21, 22
1976     Spirigerina (Eospirigerina) porkuniana Rubel — Tsegelnjuk, pp. 84-86, fig. pl. 10: 12-14; text-fig. 9: 1-12
1984     Eospirigerina porkuniana Rubel, 1970 — Rubel et al., pp. 24