Brachiopoda

Stegerhynchus estonicus Rubel, 1977

Type specimen data
GIT , () ()
Synonymy list
1977     Stegerhynchus estonicus Rubel, sp. nov. — Rubel & Rozman, pp. 220-222, fig. pl. 4: 7-10: pl. 5; pl. 6: 1-3; pl. 7: 1-6
1984     Stegerhynchus borealis (von Buch, 1834) — Rubel et al., pp. 20