Brachiopoda

Tetralobula peregrina Popov, Egerquist et Zuykov, 2005

Synonymy list
1960     Porambonites sp. — Nikiforova, fig. pl. 21: 7
2005     Tetralobula peregrina sp. nov. — Popov et al., 2005, pp. 739-761, fig. pl. 1: 1-9