Brachiopoda

Porambonites (Porambonites) janichewskyi Lesnikova, 1949

Synonymy list
1949     Porambonites janichewskyi Lessnikowa sp. nov. — Lesnikova, pp. 205-206, fig. pl: 35: 1-2