Brachiopoda

Lissatrypa rotunda (Rybnikova, 1967)

Synonymy list
1967     Glassia rotunda Rybnikova sp. n. — Rybnikova in Gailite et al., pp. 201, fig. pl. 9: 35-36
2007     Lissatrypa rotunda (Rybnikova, 1967) — Modzalevskaya & Pushkin, pp. 43, fig. pl. 6: 12-15; pl. 9: 35-36
Selection of related publications
. .
References based on distribution
  • 680 - 820
  • 1042 - 1124