Brachiopoda

Athyris spiriferoides (Eaton, 1938)

Synonymy list
2002     Athyris spiriferoides (Eaton, 1938) — Alvares & Rong, pp. 1497, fig. fig. 1013h