Brachiopoda

Spirifer (Spirifer) striatus (Martin, 1793)

Synonymy list
1793     Spirifer straitus — Martin